مکس آباد وبلاگ بچه های مِکس باند . همین - Part 2

MEET X1

بعضی از خطاها بد نیست،
فقط باید جرمش رو بکشی…
نقطه همین

Say x

زندانی که آزاد می شود, همه نگاهش می کنند. آن ها که داخل اند یک طور و آن ها که خارج یک طور
نقطه همین

Freedox

drenx


…و زندانی جز به تکرار و قصه تلخ عادت گرفتار نیست…

Xprison

زندان لزوما میله ندارد. گاه یک جو است یک اتمسفر. گاه خوب است و اکثرا بد…
نقطه همین

Every Night 19

 

Subject of the week: Prison

موضوع نوزدهم و این هفته: “زندان”

پ.ن بازگشت دوباره!

X Band


Bore Jix


SIGNiX


بین من و تو یک مرز است. یک دیوار. یک سیم خاردار.
بدان که زنده ام.
زنده به صدای قدم های تو…
ببین برو و فقط بیا
نقطه همین

SOLDIER X8