دیوارای زندان جالبن
اول ازشون بدت میاد،
بعد بهشون عادت می کنی…
اگه ی مدت ازش بگذره،
بهش وابسته می شی…
The Shawshank Redemption- 1994

« »