“مرد زندانی میخندید…
ندانستم به زندانی بودن خودش میخندید یا به آزاد بودن ما…! راستی زندان کدام طرف میله هاست…؟”
منسوب به چه گوارا
_____________
موضوع نوشت:
“درزمان قديم که يخچال نبود، خنكترين آب قنات در تهران ، قناتى بود كه بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد. بعد از آن، هركس به زندان مي افتاد، مي گفتند رفته آب خنك بخوره.
و اين اصطلاح بعدها شامل همه زنداني هايي شد كه به زندان مي افتادند!”

« »