“مرد زندانی میخندید…
ندانستم به زندانی بودن خودش میخندید یا به آزاد بودن ما…! راستی زندان کدام طرف میله هاست…؟”
منسوب به چه گوارا
_____________
موضوع نوشت:
“درزمان قدیم که یخچال نبود، خنکترین آب قنات در تهران ، قناتى بود که بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد. بعد از آن، هرکس به زندان می افتاد، می گفتند رفته آب خنک بخوره.
و این اصطلاح بعدها شامل همه زندانی هایی شد که به زندان می افتادند!”

« »