تو حبس هم آدم بزرگ میشه.
اما بزرگی برای آدما فرق می کنه…
نقطه همین

« »