بعضی از خطاها بد نیست،
فقط باید جرمش رو بکشی…
نقطه همین

« »