بین من و تو یک مرز است. یک دیوار. یک سیم خاردار.
بدان که زنده ام.
زنده به صدای قدم های تو…
ببین برو و فقط بیا
نقطه همین

« »