موضوع نوشت: کلا سرباز رابطه مستقیم و غیرمستقیم با آش داره. از آش پش پا گرفته تا آشی که هرگز تو خدمت نمیخوره ولی بهش میگن آشخور !

« »