فکر میکردم دل پری دارم، باران که می آمد فهمیدم هیچ نیستم! . همین

« »