برف باریده بود. همه چیز زیبا بود و سفید، جز پای درختان پیر و کلاغ های روی آن ها…

قدمی برداشتم، پشت سرم را که نگاه کردم جای قدم های من هم سیاه بود!

. همین

« »