بچه های انجمن علمی تشکر بابت کارگاه. یه چیزایی یاد گرفتیم و دیدیم. به امید برنامه های خوب و مفید دیگه . همین

« »