دی, ۱۳۹۶ | مِکس آباد

بایگانی برای دی, ۱۳۹۶


Every Night 20

 

Subject of the week: Pear

موضوع بیستم و این هفته: “’گلابی”

پ.ن ۱۶٫۶۰٫۱۰۰۰٫۱۵٫۳٫۲۰٫۱۰!
فی الواقع!

J Land

دیوارای زندان جالبن
اول ازشون بدت میاد،
بعد بهشون عادت می کنی…
اگه ی مدت ازش بگذره،
بهش وابسته می شی…
The Shawshank Redemption- 1994

X SiDE

“مرد زندانی میخندید…
ندانستم به زندانی بودن خودش میخندید یا به آزاد بودن ما…! راستی زندان کدام طرف میله هاست…؟”
منسوب به چه گوارا
_____________
موضوع نوشت:
“درزمان قدیم که یخچال نبود، خنکترین آب قنات در تهران ، قناتى بود که بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد. بعد از آن، هرکس به زندان می افتاد، می گفتند رفته آب خنک بخوره.
و این اصطلاح بعدها شامل همه زندانی هایی شد که به زندان می افتادند!”

MEET X2

تو حبس هم آدم بزرگ میشه.
اما بزرگی برای آدما فرق می کنه…
نقطه همین

MEET X1

بعضی از خطاها بد نیست،
فقط باید جرمش رو بکشی…
نقطه همین

Say x

زندانی که آزاد می شود, همه نگاهش می کنند. آن ها که داخل اند یک طور و آن ها که خارج یک طور
نقطه همین

Freedox

drenx


…و زندانی جز به تکرار و قصه تلخ عادت گرفتار نیست…

Xprison

زندان لزوما میله ندارد. گاه یک جو است یک اتمسفر. گاه خوب است و اکثرا بد…
نقطه همین