مرداد, ۱۳۹۶ | مِکس آباد

بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۶


…Hi Mr. Water

Every Night6

Subject of the week: Water

موضوع هفته: آب

DiAMEX

xcream2

Abidanx

Miss X

روز دختر مبارک.

Feelix

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”
Maya Angelou
“آموخته ام که مردم
حرف هاى شما را فراموش مى کنند
کارهاى شما را فراموش مى کنند،
ولى احساسى را که در آن ها
ایجاد کرده اید
هیچ وقت فراموش نمى کنند…”
مایا آنجلو

X-Tone

گفتم درس زندگی؟
گفت سنگ باش اما سنگ نه…
نقطه همین

Every Night5

Subject of the week: Stones

موضوع هفته: سنگ‌ها

موضوع نوشت|نردبان|

||

نردبان مجموعه ای از خط ها. خط های افقــی و موازی، سوار بر روی دو خط عمودی.

خط های افقی اش رابطه‌ی مستقیمی با اتحاد دارند. هر چقدر بیشتر و محکم‌تر باشند، هدف دورتری را می‌توان برایش متصور شد.

و خط های عمودی با استقامت رابطه دارند.

روی خط های افقی پا می‌گذارند و روی خط‌ های عمودی دست. نردبان وسیله ایست برای رسیدن انسان‌ها به هدفی بالاتر.

و اگر انسان پرواز می‌دانست شاید که نردبان را اختراع نمی‌کرد!

و

نردبان

تکیه

گاهیست

برای

بالا

رفتن.

جالب که خود تکیه گاه نیاز دارد! نقطه همین