دوستت دارم. نه فقط همین،

که بی نقطه هم ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ

رفیق روزهای سختم، رسول جان… تولدت مبارک!