زمستان.

پــرنده‌ای که سر هر بامی رسید، نشست و حوض آبـی هر خانه‌ای را مزه کرد…

 

 

 

و چه زود فراموش کرد

   کوهی را که کمی آنسوتر برف داشت!

نقطه همین