دست نوشتکس | مِکس آباد

موضوعات: دست نوشتکس


MEET X2

تو حبس هم آدم بزرگ میشه.
اما بزرگی برای آدما فرق می کنه…
نقطه همین

MEET X1

بعضی از خطاها بد نیست،
فقط باید جرمش رو بکشی…
نقطه همین

Say x

زندانی که آزاد می شود, همه نگاهش می کنند. آن ها که داخل اند یک طور و آن ها که خارج یک طور
نقطه همین

Xprison

زندان لزوما میله ندارد. گاه یک جو است یک اتمسفر. گاه خوب است و اکثرا بد…
نقطه همین

SIGNiX


بین من و تو یک مرز است. یک دیوار. یک سیم خاردار.
بدان که زنده ام.
زنده به صدای قدم های تو…
ببین برو و فقط بیا
نقطه همین

نیم آ

گفتا مبارک است امین
امشب تولد است
آهی کشیدم و پایی روی زمین
گفتم معاف دار ای امیر
سخت است مرا یک شبه یکسال بزرگ شدن!
نقطه همین

The Autumn

A post shared by Me+x (@mexband) on

 

می گویند پادشاه فصل‌ ها ست. اما پاییز را دوست دارم چرا که فصل تغییر است.
با مهر است مهری که زندگی می دهد.
پاییز را دوست دارم چون هوا رنگ دارد, زرد، نارنجی و سبز است.

و دوستش دارم چون جوانمردانه سرد است.

پاییز را دوست دارم

نقطه همین
.

Seasons bird


آدم ها هم فصل دارند. اما اینکه تا چه هنگام در یک فصل بمانند به آدم ها و آدمها بستگی دارد 

نقطه همین

S a d – x

فکر میکردم دل پری دارم، باران که می آمد فهمیدم هیچ نیستم! . همین

X-Tone

گفتم درس زندگی؟
گفت سنگ باش اما سنگ نه…
نقطه همین