عاقبت فرار از مدرسه!
قصه ي دو تا دانشجوي هنر.
رزومه مزومه هم نداريم!
بچه ي تهرون+"اگه خدا قبول کنه"
از اولين تحصيل کرده هاي رشته مولتي مديا در ايران(خدايا شکرت)
به قول استاد هيچي نيستيم ولي مي خوايم باشيم.
در ضمن
"ما سوخته دلان ساکن کوي غم و درديم-در رفاقت شکست خورده ولي توبه نکرديم"
MEX BAND:
بمون گفتن "مکزيکيا". xم که تش بايد باشه، اين شد که شد مکس باند.
. همين


AGHEBATE RUN AZ SCHOOL!
STORY OF 2TA ART STUDENTS
CHiLDREN AZ TEHRAN(iF GOD ACCEPT iT)
THE AVVALiN OF CHAND RESANEiE STUDENTS FROM i.R.iRAN (TNX GOD!)
OSTAD SAiD:" HiiiCHCHiX "

iN OTHER
"ما سوخته دلان ساکن کوي غم و درديم-در رفاقت شکست خورده ولي توبه نکرديم" Error 8889:TRANSLATE FAiLED;
MEX BAND:
CALLED US MEXiKiA,
ME+X=> MEX BAND
.HAMiN